سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

پی تو عمری در عدم هم ننگ هستی داشتم

سوختم برخویش تا خاکسترم آمد به یادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - پی تو عمری در عدم هم ننگ هستی داشتم

\d j, ulvd nv unl il kk' isjd nhajl

s,ojl fvo,da jh oh;sjvl Hln fi dhnتعداد ابیات منتشر شده : 364441