سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

کسی بیدل به سعی وحشت از خود برنمی آید

ز غفلت تاکجا گرداب ما از بحر سر پیچدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - کسی بیدل به سعی وحشت از خود برنمی آید

;sd fdng fi sud ,paj hc o,n fvkld Hdn

c ytgj jh;[h 'vnhf lh hc fpv sv \d]nتعداد ابیات منتشر شده : 364441