سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

ژ خاک کوی تو مشق نزاکتی دارم

که بوی گل به دماغم خدنگ می باردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - ژ خاک کوی تو مشق نزاکتی دارم

V oh; ;,d j, lar kch;jd nhvl

;i f,d 'g fi nlhyl onk' ld fhvnتعداد ابیات منتشر شده : 373712