سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

گرفتار رسوم اندیشهٔ آرام کم دارد

عقاید آنچه دارد خدمت دیر و حرم داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - گرفتار رسوم اندیشهٔ آرام  کم دارد

'vtjhv vs,l hkndaiٔ Hvhl ;l nhvn

urhdn Hk]i nhvn onlj ndv , pvl nhvnتعداد ابیات منتشر شده : 373712