سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

گر همه عنقا شویم حاصل ما کو

نقش نیگن خیال نام نداردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - گر همه عنقا شویم حاصل ما کو

'v ili ukrh a,dl phwg lh ;,

kra kd'k odhg khl knhvn


 • جستجوی معنی شعر در رهی معیری
 • جستجوی نه سیم نه دل در همه ی آثار
 • جستجوی مژه در بیدل دهلوی
 • جستجوی کتاب در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در حافظ
 • جستجوی تو برو خود را باش در حافظ
 • جستجوی ملک الشعرای بهار در همه ی آثار
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367892