سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

دماغ نشئهٔ فقر آرزوی جاه ندارد

سر برهنهٔ ما دردی ازکلاه نداردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - دماغ نشئهٔ فقر آرزوی جاه ندارد

nlhy kaئiٔ trv Hvc,d [hi knhvn

sv fvikiٔ lh nvnd hc;ghi knhvnتعداد ابیات منتشر شده : 367907