سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

اگر ز محکمهٔ عدل دادخواه نجاتی

دو لب به مهر رسان دعویت گواه نداردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - اگر ز محکمهٔ  عدل دادخواه نجاتی

h'v c lp;liٔ ung nhno,hi k[hjd

n, gf fi liv vshk nu,dj ',hi knhvnتعداد ابیات منتشر شده : 367907