سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

بیدل از حیرتم گذشتن نیست

آب آیینه جدولی داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - بیدل از حیرتم  گذشتن نیست

fdng hc pdvjl 'bajk kdsj

Hf Hddki [n,gd nhvnتعداد ابیات منتشر شده : 373712