سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

رم دیوانهٔ شوق تو گر جولان دهد گردی

به چندین گردباد آه از دل محشر برون آردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - رم دیوانهٔ شوق تو گر جولان دهد گردی

vl nd,hkiٔ a,r j, 'v [,ghk nin 'vnd

fi ]kndk 'vnfhn Hi hc ng lpav fv,k Hvnتعداد ابیات منتشر شده : 373712