سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

ستم به خوبش مکن رنگ عاجزان مشکن

پر شکسته ز چندین خدنگ می گذردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - ستم به خوبش مکن رنگ عاجزان مشکن

sjl fi o,fa l;k vk' uh[chk la;k

\v a;sji c ]kndk onk' ld 'bvn


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712