سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

ذوق راحت چقدر راهزن آگاهی ست

عمر در خواب ز بالین پرم می گذردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - ذوق راحت چقدر راهزن آگاهی ست

b,r vhpj ]rnv vhick H'hid sj

ulv nv o,hf c fhgdk \vl ld 'bvn

 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887