سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

ذوق راحت چقدر راهزن آگاهی ست

عمر در خواب ز بالین پرم می گذردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - ذوق راحت چقدر راهزن آگاهی ست

b,r vhpj ]rnv vhick H'hid sj

ulv nv o,hf c fhgdk \vl ld 'bvn

تعداد ابیات منتشر شده : 474567