سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

نام عنقا نقشبند پردهٔ ادراک نیست

هیچکس زین بزم فهم آن پری پیدا نکردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - نام عنقا نقشبند پردهٔ ادراک نیست

khl ukrh krafkn \vniٔ hnvh; kdsj

id];s cdk fcl til Hk \vd \dnh k;vn

تعداد ابیات منتشر شده : 509565