سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

نام عنقا نقشبند پردهٔ ادراک نیست

هیچکس زین بزم فهم آن پری پیدا نکردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - نام عنقا نقشبند پردهٔ ادراک نیست

khl ukrh krafkn \vniٔ hnvh; kdsj

id];s cdk fcl til Hk \vd \dnh k;vn


 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412930