سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

بیدل از نقش قدم باید عیار ماگرفت

ناتوانی سایه را هم زیردست ما نکردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - بیدل از نقش قدم باید عیار ماگرفت

fdng hc kra rnl fhdn udhv lh'vtj

khj,hkd shdi vh il cdvnsj lh k;vn

 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در عنصری
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی هر که را اسرار حق آموختند در مولوی
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478391