سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

بیدل از نقش قدم باید عیار ماگرفت

ناتوانی سایه را هم زیردست ما نکردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - بیدل از نقش قدم باید عیار ماگرفت

fdng hc kra rnl fhdn udhv lh'vtj

khj,hkd shdi vh il cdvnsj lh k;vn

تعداد ابیات منتشر شده : 504917