سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

بی مایهٔ غنا نتوان شد حریف فقر

ادبار نیز همت اقبال می کشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - بی مایهٔ غنا نتوان شد حریف فقر

fd lhdiٔ ykh kj,hk an pvdt trv

hnfhv kdc ilj hrfhg ld ;an

 • جستجوی مادر در انوری
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی عشوه در حافظ
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی سعدی در همه ی آثار
 • جستجوی اعتبار در همه ی آثار
 • جستجوی تیر در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی صدف در معرفت دل او در همه ی آثار
 • جستجوی ای دل اگر در مولوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478361