سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

بیدل تلاش گر مرو وادی جنون

تب می کند گر آبله تبخال می کشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - بیدل تلاش گر مرو وادی جنون

fdng jgha 'v lv, ,hnd [k,k

jf ld ;kn 'v Hfgi jfohg ld ;an

 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در عنصری
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی هر که را اسرار حق آموختند در مولوی
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478391