سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

خاک من به یاد آورد چهره عرقناکش

هچو بیضهٔ طاووس در عدم چراغان شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - خاک من به یاد آورد چهره عرقناکش

oh; lk fi dhn H,vn ]ivi uvrkh;a

i], fdqiٔ xh,,s nv unl ]vhyhk an

تعداد ابیات منتشر شده : 474522