سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

کوشش زمینگیرم برعروج بینش تاخت

خارپای شمعِ آخر دستگاه مژگان شد



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - کوشش زمینگیرم برعروج بینش تاخت

;,aa cldk'dvl fvuv,[ fdka jhoj

ohv\hd aluِ Hov nsj'hi lV'hk an

تعداد ابیات منتشر شده : 474567