سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

سپند بزم تو گویند هیچ جا ننشیند

خدا کند که به گوش دل این صدا ننشیندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - سپند بزم  تو گویند هیچ جا ننشیند

s\kn fcl j, ',dkn id] [h kkadkn

onh ;kn ;i fi ',a ng hdk wnh kkadkn

تعداد ابیات منتشر شده : 478481