سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

بیدل از وضع قناعت بار دوش کس نی ام

کشتی ما چون صدف گیرد به سرکمتر محیطآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - بیدل از وضع قناعت بار دوش کس نی ام

fdng hc ,qu rkhuj fhv n,a ;s kd hl

;ajd lh ],k wnt 'dvn fi sv;ljv lpdx

 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی مال دیگر در همه ی آثار
 • جستجوی امید در وحشی بافقی
 • جستجوی نیکنامی در همه ی آثار
 • جستجوی دردم از یار است و درمان نیز هم در حافظ
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی پولاد در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095