سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

بیدل از وضع قناعت بار دوش کس نی ام

کشتی ما چون صدف گیرد به سرکمتر محیطآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - بیدل از وضع قناعت بار دوش کس نی ام

fdng hc ,qu rkhuj fhv n,a ;s kd hl

;ajd lh ],k wnt 'dvn fi sv;ljv lpdx

تعداد ابیات منتشر شده : 507645