سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

غبار تفرقه هر جا بود مقابل جمع

به هم رسیدن لب هاست قاصد دل جمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - غبار تفرقه هر جا بود مقابل جمع

yfhv jtvri iv [h f,n lrhfg [lu

fi il vsdnk gf ihsj rhwn ng [lu

تعداد ابیات منتشر شده : 508170