سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

اشکی که سیل کلفت هستی شود کراست

یاران قسم خورید به چشم پر آب شمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - اشکی  که سیل  کلفت هستی شود کراست

ha;d ;i sdg ;gtj isjd a,n ;vhsj

dhvhk rsl o,vdn fi ]al \v Hf alu

تعداد ابیات منتشر شده : 507645