سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

جوش حباب ما دم پیری فرو نشاند

برد آخر از نظر نفس صبح تاب شمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - جوش حباب ما دم پیری فرو نشاند

[,a pfhf lh nl \dvd tv, kahkn

fvn Hov hc kzv kts wfp jhf alu

 • جستجوی برگ خزان در همه ی آثار
 • جستجوی هادی در همه ی آثار
 • جستجوی من در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی بحر در صائب تبریزی
 • جستجوی افتاده در صائب تبریزی
 • جستجوی ماهی نهنگ وار به حلقش فرو برد در خاقانی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی رب در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507645