سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

صافی آینه ناموس غبار رنگ است

جز سیاهی به دل خود چه نهان دارد شمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - صافی آینه ناموس غبار رنگ است

whtd Hdki khl,s yfhv vk' hsj

[c sdhid fi ng o,n ]i kihk nhvn alu

تعداد ابیات منتشر شده : 507630