سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

تا نفس هست ز دل کم نشود گرمی عشق

شعله تابی است که در رشتهٔ جان دارد شمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - تا نفس هست ز دل کم نشود گرمی عشق

jh kts isj c ng ;l ka,n 'vld uar

augi jhfd hsj ;i nv vajiٔ [hk nhvn alu

تعداد ابیات منتشر شده : 508050