سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

زعفران زار طرب سیر رخ کاهی ماست

نو بهار دگر از رنگ خزان دارد شمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - زعفران زار طرب سیر رخ کاهی ماست

cutvhk chv xvf sdv vo ;hid lhsj

k, fihv n'v hc vk' ochk nhvn alu

تعداد ابیات منتشر شده : 508050