سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

سوختن مفت تماشا مژه ای بازکنید

کز فسردن به کمین خواب گران دارد شمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - سوختن مفت تماشا مژه ای بازکنید

s,ojk ltj jlhah lVi hd fhc;kdn

;c tsvnk fi ;ldk o,hf 'vhk nhvn alu

 • جستجوی نماز در حافظ
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • جستجوی محسن در همه ی آثار
 • جستجوی تن در همه ی آثار
 • جستجوی اگر پند خردمندان به شیرینی در همه ی آثار
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شمع در همه ی آثار
 • جستجوی تنگ دل در همه ی آثار
 • جستجوی نگار در همه ی آثار
 • جستجوی خدمت خلق در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050