سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

رفتن از دیدهٔ خود طرز خرامی دگر است

بیدل اینجا صفت سرو روان دارد شمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - رفتن از دیدهٔ خود طرز خرامی دگر است

vtjk hc ndniٔ o,n xvc ovhld n'v hsj

fdng hdk[h wtj sv, v,hk nhvn alu

تعداد ابیات منتشر شده : 508095