سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

از عدم مشکل نه آسان سیر امکان کرد شمع

داغ شد افروخت اشک و آه سامان کرد شمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - از عدم مشکل نه آسان سیر امکان کرد شمع

hc unl la;g ki Hshk sdv hl;hk ;vn alu

nhy an htv,oj ha; , Hi shlhk ;vn alu

تعداد ابیات منتشر شده : 508050