سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

مدعای جستجو روشن نشد

پر بلند افتاده است انداز شمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - مدعای جستجو روشن نشد

lnuhd [sj[, v,ak kan

\v fgkn htjhni hsj hknhc alu

تعداد ابیات منتشر شده : 508095