سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

فکر انجام دگر داریم ما

دیده باشی صورت آغاز شمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - فکر انجام دگر داریم ما

t;v hk[hl n'v nhvdl lh

ndni fhad w,vj Hyhc alu

 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی عشاق در همه ی آثار
 • جستجوی آب در همه ی آثار
 • جستجوی قدرت در همه ی آثار
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی تواضع در صائب تبریزی
 • جستجوی خدا در همه ی آثار
 • جستجوی حرف ژ در پروین اعتصامی
 • جستجوی دل آرام در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095