سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

از کمال خویش غافل نیست استعداد خلق

شور اقبال گدا می باشد ادبار طمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - از کمال خویش غافل نیست استعداد خلق

hc ;lhg o,da yhtg kdsj hsjunhn ogr

a,v hrfhg 'nh ld fhan hnfhv xlu

تعداد ابیات منتشر شده : 508575