سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

بزم چندین حسرت آنسوی قیامت چیده ایم

باید از شخص امل پرسید مقدار طمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - بزم چندین حسرت آنسوی قیامت چیده ایم

fcl ]kndk psvj Hks,d rdhlj ]dni hdl

fhdn hc aow hlg \vsdn lrnhv xlu

تعداد ابیات منتشر شده : 508575