سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

بقا فنا به کنار و فنا بقا به بغل

همین ربیع و خریفست هم خریف وربیعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - بقا فنا به  کنار و فنا بقا به بغل

frh tkh fi ;khv , tkh frh fi fyg

ildk vfdu , ovdtsj il ovdt ,vfdu

تعداد ابیات منتشر شده : 509490