سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

در آفتاب یقین چرخ و انجمش عدم است

چو شب گمان تو طاووس بسته بر پر زاغآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - در آفتاب یقین چرخ و انجمش عدم است

nv Htjhf drdk ]vo , hk[la unl hsj

], af 'lhk j, xh,,s fsji fv \v chy

تعداد ابیات منتشر شده : 509610