سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

فضولی تو مقابل پسند یکتایی است

مباد جلوهٔ تحقیق کس به آینه داغآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - فضولی تو مقابل پسند یکتایی است

tq,gd j, lrhfg \skn d;jhdd hsj

lfhn [g,iٔ jprdr ;s fi Hdki nhy

تعداد ابیات منتشر شده : 509610