سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

شمع من گرم حیا کرد مگر سوی چراغ

می توان کرد شنا در عرق روی چراغآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - شمع من  گرم حیا کرد مگر سوی چراغ

alu lk 'vl pdh ;vn l'v s,d ]vhy

ld j,hk ;vn akh nv uvr v,d ]vhy

تعداد ابیات منتشر شده : 510165