سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

دل اگر جوش طراوت نزند، سوختنی

شعله کافی ست همان سرو لب جوی چراغآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - دل اگر جوش طراوت نزند، سوختنی

ng h'v [,a xvh,j kckn، s,ojkd

augi ;htd sj ilhk sv, gf [,d ]vhy

تعداد ابیات منتشر شده : 510135