سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

بالش عافیتی نیست درین شعله بساط

نفس سوخته دارد سر زانوی چراغآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - بالش عافیتی نیست درین شعله  بساط

fhga uhtdjd kdsj nvdk augi fshx

kts s,oji nhvn sv chk,d ]vhy

تعداد ابیات منتشر شده : 510165