سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

پیری و عشرت ایام جوانی غلط است

صبحدم رنگ نبنددگل شب بوی چراغآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - پیری و عشرت ایام جوانی غلط است

\dvd , uavj hdhl [,hkd ygx hsj

wfpnl vk' kfknn'g af f,d ]vhy

تعداد ابیات منتشر شده : 510165