سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

عجز ما رنگ اشارتکدهٔ ناز تو ریخت

بال پروانه شد آخر خم ابروی چراغآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - عجز ما رنگ اشارتکدهٔ ناز تو ریخت

u[c lh vk' hahvj;niٔ khc j, vdoj

fhg \v,hki an Hov ol hfv,d ]vhy

تعداد ابیات منتشر شده : 510165