سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

آب گردید دل و ناله همان عجز تو است

رشته فربه نشد از خوردن پهلوی چراغآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - آب گردید دل و ناله همان عجز تو است

Hf 'vndn ng , khgi ilhk u[c j, hsj

vaji tvfi kan hc o,vnk \ig,d ]vhy

تعداد ابیات منتشر شده : 510165