سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

شد بی صفا دلی که به نقش و نگار ساخت

گم کردن گهر فکند رنگ بر صدفآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - شد بی صفا دلی که به نقش و نگار ساخت

an fd wth ngd ;i fi kra , k'hv shoj

'l ;vnk 'iv t;kn vk' fv wnt

تعداد ابیات منتشر شده : 510165