سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

عارف ز اعتبار تعین منزه است

دریا حباب نیست که بالد ز موج و کفآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - عارف ز اعتبار تعین منزه است

uhvt c hujfhv judk lkci hsj

nvdh pfhf kdsj ;i fhgn c l,[ , ;t

تعداد ابیات منتشر شده : 510165