سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

وهم فضول دشمن یکتایی است و بس

آیینه تا کجا نکند با خودت طرفآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - وهم فضول دشمن یکتایی است و بس

,il tq,g nalk d;jhdd hsj , fs

Hddki jh ;[h k;kn fh o,nj xvt

تعداد ابیات منتشر شده : 510165