سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

اسرار دل ز هرچه درد پرده مفت گیر

مشتاق یک صداست بهم خوردن دو کفآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - اسرار دل ز هرچه درد پرده مفت گیر

hsvhv ng c iv]i nvn \vni ltj 'dv

lajhr d; wnhsj fil o,vnk n, ;t

تعداد ابیات منتشر شده : 510165