سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

در دشت آتشی که شرر پر نمی زند

ما پنبه می بریم به امید « لاتخف »آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - در دشت آتشی  که شرر پر نمی زند

nv naj Hjad ;i avv \v kld ckn

lh \kfi ld fvdl fi hldn « ghjot »

تعداد ابیات منتشر شده : 510165