سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

نایاب گوهری به کف دل فتاده است

می لرزدم نفس که مبادا شود تلفآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - نایاب گوهری به کف دل فتاده است

khdhf ',ivd fi ;t ng tjhni hsj

ld gvcnl kts ;i lfhnh a,n jgt

تعداد ابیات منتشر شده : 510165