سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

بیدل ز حکم غالب تقدیر چاره نیست

صف ها گشاده تیر و به یک نقطه دل هدفآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - بیدل ز حکم غالب تقدیر چاره نیست

fdng c p;l yhgf jrndv ]hvi kdsj

wt ih 'ahni jdv , fi d; krxi ng int

تعداد ابیات منتشر شده : 510165