سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

سینهٔ حاسدکه درهم می فشارد تنگی اش

جای دل خالی نماید بهر پیکان شماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - سینهٔ حاسدکه درهم می فشارد تنگی اش

sdkiٔ phsn;i nvil ld tahvn jk'd ha

[hd ng ohgd klhdn fiv \d;hk alh


 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334776