سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

امید و یاس وجود و عدم غبار خیال است

ازآنچه نیست مخور غم از آنچه هست برون آآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 112625