سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

امید و یاس وجود و عدم غبار خیال است

ازآنچه نیست مخور غم از آنچه هست برون آآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - امید و یاس وجود و عدم غبار خیال است

hldn , dhs ,[,n , unl yfhv odhg hsj

hcHk]i kdsj lo,v yl hc Hk]i isj fv,k H


 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334791